تعرفه های ثبت نام
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 22 اسفند 1397
    
بازدید: 1091
    
زبان : فارسی
    

پزشکان

250 هزار تومان

پرستاری، مامایی و اعضای هیأت علمی

200 هزار تومان

دانشجویان و حوزویان

150 هزار تومان

شایان ذکر است هزینه مقاله دوم به بعد، 50 % مبلغ پرداختی جهت مقاله اول است. 

blog

نظرات